Haziran 5, 2023

Manavgat Son Haber

Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası, yaşam tarzı, spor ve daha pek çok konuda son haberler

Anatolu Anonim Türk Sigorta Şirketi : 27.03.2023 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Madde 4

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi İstanbul Beykos ilçesinde bulunmaktadır. Posta Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirketin internet sitesinde tescil ettirilir ve Hazine Müsteşarlığına, ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasasına bildirilir. Türkiye Kurulu. Tescil ve tebligat adresine yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Yeni adresin aynı kayıt bölgesinde olması durumunda, adres değişikliğinde esas sözleşme değişikliği zorunlu değildir.

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, temsilcilikler ve yazışmalar açabilir ve gerekli tüm yasal yükümlülükleri yerine getirir.

Madde 4

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi İstanbul Beykos ilçesinde bulunmaktadır. Posta adresi Rüzgarlıbahçe’dir.

Mahallesi Sam Binari Sokak No:6 34805 Peykos /

İstanbul. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve Sigorta ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili Bakanlığa bildirilir. ve Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu. Tescil ve tebligat adresine yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Yeni adresin aynı kayıt bölgesinde olması durumunda, adres değişikliğinde esas sözleşme değişikliği zorunlu değildir.

Şirket, gerekli tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, temsilcilikler ve yazışmalar açabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 09.03.1995 tarih ve 272 sayılı izni ile yukarıdaki sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 700.000.000 (yediyüzmilyon) TL olup, her biri 0,01 TL itibari değerde 70.000.000.000 (yetmişmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup tamamı ödenmiştir. Sermaye her biri 0,01 TL itibari değerde 50.000.000.000 (ellimilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

READ  Turks ve Caicos'ta yeni bir mutfak noktası

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye onayı 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonuna kadar kayıtlı sermayeye ulaşılamamış olsa bile, yönetim kurulunun 2022 yılından sonra sermaye artırım kararı verebilmesi için yeni bir dönem için genel kurulun onayını alması zorunludur. önceden onaylanmış veya yeni azami sermaye tutarı için SPK’nın onayından itibaren beş yılı geçmemek üzere. Söz konusu yetkinin bulunmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

2018 yılından 2022 yılına kadar Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermayeye nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve birden fazla payı temsil eden kategorilerde payları birleştirmeye yetkilidir. ve gerekli görüldüğünde.

Burada yer alan “Türk Lirası” ibareleri, 4 Ocak 2007/11963 tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Yeni Türk Lirası” ibaresinden “yeni” ibaresinin çıkarılması nedeniyle değiştirilmiş ibarelerdir. Nisan 2007.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artırımı yapmaya yetkilidir. Kurul ayrıca çıkarılmış sermayeyi artırma yetkisine de sahiptir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve 09.03.1995 tarih ve 272 sayılı Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu İzni ile yukarıdaki sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 3.500.000.000 (üçmilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 0,01 TL itibari değerde 350.000.000.000 (üçyüzellimilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup tamamı ödenmiştir. Sermaye her biri 0,01 TL itibari değerde 50.000.000.000 (ellimilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye onayı 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda kayıtlı sermayeye ulaşılamamış olsa bile, yönetim kurulunun 2027 yılından sonra sermaye artırım kararı verebilmesi için yeni dönem için genel kurulun onayını alması zorunludur. önceden onaylanmış veya yeni azami sermaye tutarı için SPK’nın onayından itibaren beş yılı geçmemek üzere. Söz konusu yetkinin bulunmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

READ  Türklerin %50'sinden fazlası 2 doz Govit-19 aşısını aldı

2023 yılından 2027 yılına kadar Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermayeye nama yazılı hisse ihraç etmek suretiyle çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve birden fazla payı temsil eden kategorilerde hisse senetlerini birleştirme yetkisine sahiptir. ve gerekli görüldüğünde.

Buradaki “Türk Lirası” ibareleri, kelimenin silinmesi nedeniyle değiştirilmiş ibarelerdir.

4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Yeni Türk Lirası” ibaresinden “Yeni”.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artırımı yapmaya yetkilidir. Kurul ayrıca çıkarılmış sermayeyi artırma yetkisine de sahiptir.